SVF Mládež

Telesná výchova a šport môže v živote mladého človeka zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Stáva sa súčasťou jeho snahy o získanie potrebnej duševnej rovnováhy, zdravého životného štýlu i adekvátneho začlenenia sa do života spoločnosti.


Oblasť športu a pohybovej aktivity vôbec poskytuje mladému človeku okrem potrebného telesného a psycho-motorického zdokonaľovania aj široký priestor pre osobnú realizáciu v otvorenej sociálnej skupine, v ktorej má možnosť konfrontácie úrovne svojich pohybových schopností a zručností, ale aj psychických vlastností - ako vôľa, cieľavedomosť, osobná disciplín a možnosť konfrontácie seba samého s ostatnými športovcami. Prostredie takejto sociálnej skupiny je jedinečnou príležitosťou získavania takých sociálnych návykov, postojov i morálnych hodnôt, s ktorými sa v iných oblastiach môže stretnúť iba zriedkavo alebo vôbec nie.


Ak sa prostredníctvom športu podarí u mladého  človeka vzbudiť záujem o svoje telo a úroveň jeho ďalšieho rozvoja, urobíme pre jeho osobnosť veľmi veľa. Pohybová aktivita vytvára široký priestor pre kvalitatívne vyšší stupeň zdokonaľovania osobnosti a zdravej psychiky. Tento efekt prirodzene priaznivo ovplyvňuje aj iné dôležité aktivity mladého človeka, proces vzdelávania a výchovy nevynímajúc.


Pohybová aktivita veľmi vhodne kompenzuje psychické zaťaženie žiakov, dáva im možnosť aktívnej regenerácie a získavania odolnosti voči dlhotrvajúcej jednotvárnej činnosti. Zvyšuje úroveň ich pozornosti, schopnosti koncentrovať sa i efektivity myšlienkových procesov.


Aktivita na úrovni športového tréningu a dosiahnutie určitej úrovne športového majstrovstva je v tejto oblasti skutočnou nadstavbou procesu vyrovnávania sa a  začlenenia do spoločnosti produktívnych ľudí.


 

                                                                                                SVF  - mládežSlovenská volejbalová federácia