SVF O nás

Slovenská volejbalová federácia (SVF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenským olympijským výborom (SOV) ako jediný predstaviteľ poverený riadením volejbalu. SVF je garantom rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.

SVF je riadnym členom Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) a Európskej volejbalovej konfederácie (CEV), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SVF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi.

V SVF sú združené volejbalové kluby, telovýchovné jednoty a subjekty ako Združenie volejbalových oddielov a klubov (ZVOK), asociácie rozhodcov (AVR), trénerov (AVT) a beachvolejbalu (SBVA) a ďalšie právnické osoby, ktoré majú záujem o rozvoj volejbalu v SR.

SVF je zároveň riadnym členom Slovenskej únie športu (SÚŠ), Konfederácie športových zväzov (KŠZ) a SOV.

Základné informácie o SVF

Názov: Slovenská volejbalová federácia
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 688819

Členská základňa k 01. 01. 2006
Registrovaní hráči: 7 268
Hráči ÚTM bez licencie: 2 700
Hráči okresných a mestských súťaží: 2 500
Registrované kluby a oddiely: 168
Funkcionári klubov a oddielov: 600
Rozhodcovia: 282
Tréneri: 828
Beachvolejbal: 160
Spolu: 14 338

SVF plní nasledujúce úlohy:

Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev vo volejbale. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Slovenská volejbalová federácia