Muži
2014 Chemes Humenné

2013 VT UNICEF BA
2012 Chemes Humenné
2011 VKP Bratislava
2010 Chemes Humenné
2009 VKP Bratislava
2008 Chemes Humenné
2007 Nové Mesto n. V.
2006 VKP Bratislava
2005 VK PU Prešov
2004 VKP Bratislava
2003 ŠK Matador Púchov
2002 ŠK Matador Púchov
2001 Petrochema Dubová
2000 ŠK Matador Púchov
1999 VKP Bratislava
1998 VKP Bratislava
1997 VKP Bratislava
1996 VKP Bratislava
1995 VKP Bratislava
1994 VKP Bratislava
1993 VKP Bratislava


Ženy
2014 Doprastav BA

2013 Slávia EU BA
2012 Doprastav BA
2011 Slávia UK EU BA
2010 Slávia UK BA
2009 Doprastav BA
2008 Slávia UK BA
2007 OMS Senica

2006 OMS Senica
2005 OMS SH Senica
2004 Slávia UK BA
2003 Slávia UK BA
2002 Slávia UK BA
2001 Slávia UK BA
2000 Slávia UK BA
1999 Slávia UK BA
1998 Slávia UK BA
1997 S.P.A.S.A. Žilina
1996 S.P.A.S.A. Žilina
1995 Slávia UK BA
1994 Slávia UK BA
1993 Slávia UK BA


Z ktorej štvrťfinálovej dvojice extraligy mužov podľa vás nemusí postúpiť tím, ktorý začne doma?

Prešov - Nitra  12.95%

Zvolen - Žilina  18.71%

VKP - Púchov  15.11%

Nové Mesto - Humenné  53.23%

O nás

Úvod  >  O nás

Vytla?i?    Posla? e-mailom

Slovenská volejbalová federácia (SVF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenským olympijským výborom (SOV) ako jediný predstaviteľ poverený riadením volejbalu. SVF je garantom rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.

SVF je riadnym členom Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) a Európskej volejbalovej konfederácie (CEV), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SVF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi.

V SVF sú združené volejbalové kluby, telovýchovné jednoty a subjekty ako Združenie volejbalových oddielov a klubov (ZVOK), asociácie rozhodcov (AVR), trénerov (AVT) a beachvolejbalu (SBVA) a ďalšie právnické osoby, ktoré majú záujem o rozvoj volejbalu v SR.

SVF je zároveň riadnym členom Slovenskej únie športu (SÚŠ), Konfederácie športových zväzov (KŠZ) a SOV.

Základné informácie o SVF

Názov: Slovenská volejbalová federácia
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 688819

Členská základňa k 01. 01. 2006
Registrovaní hráči: 7 268
Hráči ÚTM bez licencie: 2 700
Hráči okresných a mestských súťaží: 2 500
Registrované kluby a oddiely: 168
Funkcionári klubov a oddielov: 600
Rozhodcovia: 282
Tréneri: 828
Beachvolejbal: 160
Spolu: 14 338

SVF plní nasledujúce úlohy:

  • Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.
  • V plnom rozsahu stará sa a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
  • Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
  • Koordinuje medzinárodný styk volejbalových klubov.
  • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
  • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.
Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev vo volejbale. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Technická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000