Muži
2014 Chemes Humenné

2013 VT UNICEF BA
2012 Chemes Humenné
2011 VKP Bratislava
2010 Chemes Humenné
2009 VKP Bratislava
2008 Chemes Humenné
2007 Nové Mesto n. V.
2006 VKP Bratislava
2005 VK PU Prešov
2004 VKP Bratislava
2003 ŠK Matador Púchov
2002 ŠK Matador Púchov
2001 Petrochema Dubová
2000 ŠK Matador Púchov
1999 VKP Bratislava
1998 VKP Bratislava
1997 VKP Bratislava
1996 VKP Bratislava
1995 VKP Bratislava
1994 VKP Bratislava
1993 VKP Bratislava


Ženy
2014 Doprastav BA

2013 Slávia EU BA
2012 Doprastav BA
2011 Slávia UK EU BA
2010 Slávia UK BA
2009 Doprastav BA
2008 Slávia UK BA
2007 OMS Senica

2006 OMS Senica
2005 OMS SH Senica
2004 Slávia UK BA
2003 Slávia UK BA
2002 Slávia UK BA
2001 Slávia UK BA
2000 Slávia UK BA
1999 Slávia UK BA
1998 Slávia UK BA
1997 S.P.A.S.A. Žilina
1996 S.P.A.S.A. Žilina
1995 Slávia UK BA
1994 Slávia UK BA
1993 Slávia UK BA


Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou

05. 01. 2015

Tréning slovenskej reprezentácie mužov. FOTO: SVF.

Jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať kondičnú stránku herného výkonu je herný tréning. Herný tréning je súčasť tréningového procesu, ktorý je zameraný na zdokonaľovanie herných činností v spojení so zámerne volenými kondičnými aspektmi (Dobrý, Semiginovský, 1988).

Herný tréning sa realizuje prostredníctvom špecifických tréningových cvičení pri rôznych modeloch zaťažovania. Špecifické cvičenia môžu byť usporiadané v rôznych metodických formách. Môže sa jednať o prípravné cvičenia (PC), herné cvičenia (HC), prípravné hry (PH) s menším počtom hráčov či rôzne formy vlastnej hry 6:6 (VH). Herný tréning môžeme považovať za konštrukciu modelu herného zaťaženia hráča v zápase s podobnou alebo vyššou frekvenciou a dynamikou intenzity.

Manipuláciu so zaťažením v hernom tréningu považujeme za jednu z najnáročnejších úloh v tréningovom procese. Problém spočíva v technicko-taktických požiadavkách hry a v potrebnej zložitosti foriem cvičení. Herné činnosti vo volejbale sú typickými kombináciami prevažne acyklických pohybov, ktoré môžu byť vyvolané najskôr po okamžitom spracovaní externých a interných informácií. Tieto informácie musia byť často korigované ešte v priebehu samotnej realizácie. Z toho vyplývajú vysoké požiadavky na kognitívne a koordinačné schopnosti hráča. Kvalita tejto kognitívnej a psychomotorickej schopnosti rozhoduje napokon o tom, či dochádza v hernej činnosti predovšetkým k maximálnym kontrakciám zúčastnených svalových skupín a tým aj k zvýšenej intenzite podráždenia alebo nie.

Vo volejbale celá koncepcia tréningového zaťaženia má smerovať v prevažnej miere do rozvoja alaktátového potenciálu (rozvoj rýchlostno – silových schopnosti) a ako podpora do oblasti aeróbnych schopností.

Vzhľadom na striedavý a prerušovaný charakter zápasu je manipulácia so zaťažením v tréningovom procese určitou verziou intervalového tréningu.

V hernom tréningu využívame z hľadiska zaťažovania nasledovné tréningové metódy:

 • opakovacia 
 • intenzívna intervalová metóda 
 • extenzívna intervalová metóda
 • kontinuálna metóda

Cvičenia môžeme zostavovať vzhľadom k rozdielnej energetickej náročnosti jednotlivých herných činností, pričom premennými veličinami zaťaženia sú:

 • druh hernej činnosti a jeho intenzita (hustota)
 • počet rôznych činností zaradených do jedného cvičenia
 • dĺžka intervalu zaťaženia
 • dĺžka intervalu odpočinku a jeho charakter
 • frekvencia opakovania činností v danom intervale zaťaženia
 • celkový počet a frekvencia jednotlivých záťaží
 • počet zapojených hráčov
 • psychické nároky

Prehľad jednotlivých metód, typov cvičení s určením konkrétneho kondičného účinku uvádzame v tabuľke 1.

Tab. 1  Parametre zaťažovania v hernom tréningu vo volejbale

Energetické zabezpečenie činnosti

Kondičný účinok

Metóda zaťažovania

IZ

Počet opakovaní

Počet sérií

IO a jeho charakter

Intenzita zaťaženia

Typy cvičení

ATP -CP

Akceleračná

Reakčná rýchlosť

Koordinácia

Výbušná sila

 

 

 

 

Opakovacia

 

 

3 –15s

 

5 – 7x

4 - 6

3 – 5 min

(1 : 4)

 

úplné prestávky -

pasívny, resp. ľahký aktívny

oddych (zbieranie lôpt, odbíjanie vo dvojici – bez väčších nárokov na pozornosť)

 

Maximálna

Opakovanie 1 HČJ,

opakovanie najmenej 2 HČJ jedným hráčom,

dávkované opakovanie herných situácii v rýchlom slede za sebou

LA

Rýchlostno - silová vytrvalosť

 

 

 

Intenzívna intervalová

20s – 2 min

 

 

10 – 30x

3 - 5

1– 5 min

(1 : 2, 1 : 3)

 

 

neúplné prestávky – pasívny oddych

Submaximálna

Maximálna

Podobne ako v ATP -CP s predĺženým IZ

ANP

Aeróbna vytrvalosť v sile

Aeróbna vytrvalosť

Extenzívna

intervalová

 

 

 

 

3 – 10 min

 

 

 

10 – 30x

2 - 3

30 s – 2 min

neúplné prestávky – aktívny oddych (zbieranie lôpt, podanie vo väčších skupinách – bez väčších nárokov na pozornosť)

 

Stredná

Série na seba nadväzujúcich herných činností v rôznych metodických formách, predovšetkým PH a rôzne formy VH

AEP

Aeróbna vytrvalosť

Koordinácia

Kontinuálna-vytrvalostná

20 min a viac

1 - 2

Bez odpočinku

Nízka

Všetky typy cvičení realizované s nízkou intenzitou

Herný tréning je dlhodobý a otvorený proces, ktorý prevláda v príprave vrcholových hráčov. Transformovať jednotlivé cvičenia do herného tréningu môžeme len po technickom zvládnutí jednotlivých herných činností, resp. zvládnutí základnej súčinnosti v herných kombináciách, ktoré sú obsahom konkrétneho cvičenia. V žiadnom prípade nesmieme dopustiť nesprávne vykonávanie hernej činnosti (napr. chyby pri blokovaní, nesprávne postavenie hráčov v poli a pod.). V takomto prípade odporúčame cvičenie zastaviť a pokračovať v stanovenej intenzite zaťaženia až po odstránení nedostatkov.

Konkrétne modely zaťaženia zvyšujú hernú kondíciu hráča, umožňujú plynulé cvičenia v blokoch a tak vytvárajú vhodné podmienky na ukladanie tréningových podnetov v pamäti hráčov. Postupne sa takto buduje nielen motorický, ale aj herný intelektuálny potenciál hráčov.

Pri organizácii herného tréningu by sa mal tréner riadiť nasledovnými odporúčaniami:

 • presne definovať hlavnú úlohu cvičenia a rozsah činnosti na každom stanovišti
 • zabezpečiť nepretržitosť a plynulosť cvičenia počas celého intervalu zaťaženia (napr. nahodenie lopty po chybnom spracovaní)
 • tréning organizovať v skupinách v počte, ktorý umožňuje rytmus interval zaťaženia – interval odpočinku
 • zaraďovať jednotlivé cvičenia tak, aby sa rešpektovali zásady fyziologickej postupnosti tréningových prostriedkov
 • kontrolovať odozvu cvičení minimálne meraním pulzovej frekvencie.

Z hľadiska sociálno-interakčných foriem najčastejšie uplatňujeme skupinovú formu. V organizácii cvičení skupinovou formou môžu mať hráči tri funkcie:

 • skupina hráčov plniacich hlavnú úlohu cvičenia
 • skupina hráčov (jeden hráč) vytvárajúcich príslušnú hernú situáciu, ktorá umožňuje plniť hlavnú úlohu cvičenia (napr. nahrávač)
 • skupina hráčov (jeden hráč) zabezpečujúcich čo najrýchlejší návrat lôpt do cvičenia alebo uvádzajúcich loptu do obehu.

Na rozdiel od fyzického zaťaženia psychické zaťaženie v hernom tréningu nemôžeme presne merať. Zvyšovanie psychickej záťaže chápeme ako proces. Hráči v ňom postupne prekonávajú zvyšujúce sa psychické a fyzické požiadavky v zmysle pozitívneho spracovania zaťaženia. Postupnou adaptáciou na zvyšujúce sa požiadavky sa vytvára predpoklad na zvládnutie záťažových situácií. Rôzne modely zaťažovania ovplyvňujú herné a kondičné požiadavky, umožňujú plynulý priebeh cvičenia a určujú herné podmienky. Vzniká a obohacuje sa zásoba herných poznatkov a skúseností. Hráči sa učia hrať, znášať psychické zaťaženie a podávať výkon. Tento výkon môže byť odolný a pomerne stály proti deformačným faktorom a rušivým vplyvom, ktoré vytvárajú podmienky hry.

Výber obsahu herného tréningu významne ovplyvňuje rozvoj operatívneho myslenia, tvorivé a improvizačné schopnosti, anticipáciu, hodnotenie herných situácií. Podmienky herného tréningu rozvíjajú zdravú agresivitu, sebadôveru, hernú disciplínu a schopnosť súťažiť, ktoré umožňujú eliminovať pôsobenie vonkajších i vnútorných deformačných faktorov. Komplexnejšie HC, PH a VH pôsobia na herný intelekt hráča a na jeho energetické kapacity oveľa silnejšie a trvalejšie ako organizácia cvičení, kde intenzita činnosti nie je v centre pozornosti trénera (herný nácvik). V konečnom dôsledku najefektívnejšie rozvíjajú jeho hernú spôsobilosť.

V pokračovaní príspevku uvedieme konkrétne príklady cvičení v jednotlivých energetických zónach, ich priebeh a organizáciu.

Literatúra:
DOBRÝ, L. – SEMIGINOVSKÝ, B. 1988. Sportovní hry – výkon a trénink. Praha: Olympia, 1988.
PŘIDAL, V, - ZAPLETALOVÁ, L. 2010. Volejbal. Herný výkon – tréning – riadenie. Bratislava : Peter Mačura, 2010. 2. vydanie

Zdroj: Vladimír Přidal, predseda RVTMNaspä?

Vytla?i?    Posla? e-mailom
Technická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000